Házirend


Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola,

Alapfokú Művészeti Iskola

 

OM azonosító: 201801

 
 
 
 
Tartalomjegyzék
 
 

    1. A házirend célja, feladata                                  2. oldal

         1.1. A házirend célja, feladata                            2. oldal

         1.2. A házirend hatálya                                       2. oldal

         1.3. A házirend nyilvánossága                            3. oldal

2. Tanulói kötelességek és jogok                               4. oldal

         2.1. A tanuló kötelessége                                   4. oldal

         2.2. A tanulók megjelenése

                 iskolában és az iskolai rendezvényeken      4. oldal

         2.3. Testnevelési órákra, edzésekre

                 vonatkozó különszabályok                          4. oldal

         2.4. Az ellenőrzővel kapcsolatos elvárások          5. oldal

         2.5. Tanulói jogok                                                5. oldal

3. A tanulók közösségei                                               6. oldal

         3.1. Az osztályközösség                                       6. oldal

         3.2. A diákkörök                                                   6. oldal

         3.3. Az iskolai diákönkormányzat                         6. oldal

         3.4. A tanulók, a szülők tájékoztatása és 

                véleménynyilvánítása                                     7. oldal

4. Az iskola működési rendje                                       8. oldal

          4.1. Az iskola munkarendje                                 8. oldal

          4.2. A tanulók feladatai saját környezetük

                rendben tartásában, a tanítási órák,

                az iskolai rendezvények előkészítésében        9. olda           

            4.3. A tanulók mulasztásának igazolása            10. oldal 

            4.4. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges

                    dolgokbehozatala az iskolába                    11. oldal

            4.5. Iskolai étkeztetés                                       11. oldal

            4.6. Kedvezmények                                           12. oldal

            4.7. Tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások    12. oldal

5. A tanulók jutalmazásának,

         fegyelmezésének formái, elvei                            15. oldal

         5.1. A tanulók jutalmazása                                   15. oldal

         5.2. Tanulókkal szembeni fegyelmező

                intézkedések                                                 15. oldal

6. A házirend elfogadásának

            és módosításának szabályai                              17.oldal

7. Zárórendelkezések                                                    17. oldal

Mellékletek

Etikai kódex

 
 
1.1.  A házirend célja
 
A Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális környezetre, korszerű tudással kívánnak rendelkezni és igénylik személyiségük folyamatos fejlesztését, elfogadják a katolikus hitet és erkölcsiséget. Iskolánkban szívesen látjuk a más felekezetekhez tartozó vagy felekezeten kívüli diákokat. Számukra is kötelező felmenő rendszerben a hitoktatás és az iskolai egyházi rendezvényeken való részvétel. Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék munkájukat, erősítsék az iskola szellemiségét. Tanulmányi kötelezettségeik teljesítése mellett részt vállaljanak az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák be az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erősítsék osztályuk és az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait. Magatartásuk, megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény írott és íratatlan szabályaihoz és normáihoz.
 
1.2 A házirend hatálya 
 
Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja az iskola nevelési alapelveit és egyházi jellegét, ezzel együtt tiszteletben tartja a keresztény értékrendet. Az iskola hitéletével kapcsolatos egyházi rendezvényeinken tanulóink kötelessége a társadalmi normáknak megfelelő, a katolikus etikai szabályokat betartó viselkedés.
A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola területén tartózkodó látogatóknak, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 
A szabályzat pontjait nem azért kell megtartani, mert a megszegéséért büntetés jár, hanem azért, mert a közösségbe lépőnek fontos az ott elvégzendő munka eredményessége, felelőssé válik önmagáért és társaiért is. 
A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 
A tanulók az intézmény által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. 
A házirend hatálya kiterjed az iskola területére és közvetlen környezetére. 
 
1.3. A házirend nyilvánossága 
 
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 
A házirend megtekinthető 
- az iskola igazgatójánál; 
- az osztályfőnököknél; 
- az iskola honlapján 
A házirend egy kivonatolt példányát - a közoktatási törvény előírásainak megfelelően - az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 
Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: 
- a tanulókat osztályfőnöki órán; 
- a szülőket szülői értekezleten. 
A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 
- a tanulókkal osztályfőnöki órán; 
- a szülőkkel szülői értekezleten. 
A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 
 
A teljes dokumentum megtekinthető az iskolában!