Szervezeti és működési szabályzat


 CHIOVINI FERENC KOLPING KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA,

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

201801

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2017.

TARTALOM

1. BEVEZETÉS

1.1.  A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma

1.2.  Jogszabályi háttér

1.3.  A szervezeti és működési szabályzat hatálya

1.4.  A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága

 2.INTÉZMÉNYI ALAPATOK

 3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

3.1. Az intézmény szervezeti felépítése

3.2. Az intézmény vezetője

3.3.  Az intézményvezető közvetlen munkatársai

3.4.  Az intézmény vezetősége

 4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI RENDJE

4.1.  Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása

4.2.  A pedagógusok munkaideje és munkarendje

4.3.  A pedagógusok munkaidejének kitöltése

4.4.  Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje

4.5.  Az épület nyitva tartásának rendje

4.6.  Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje

4.7.  Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje

4.8.  Az iskolába érkezés és tartózkodás rendje

4.9.  A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások

 5. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS KÖZÖSSÉGEI

 

5.1.  A nevelőtestület

 

5.2.  Az iskolavezetés

5.3.  Vezetői értekezlet

5.4.  Szakmai munkaközösségek

5.5.  Munkaközösség-vezetők

5.6.  Az alkalmazotti közösség

5.7.  A lelki tanács

5.8.  A szülők közösségei

5.9.  A diákönkormányzat

5.10.  Az osztályközösség

5.11.  A pedagógusok kötelességei és jogai

5.12.  Munkaköri leírás

 6. A VEZETŐK ÉS A BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI

KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE

6.1.  A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás

6.2.  A diákönkormányzat, a diákvezetők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás

6.3.  Az intézményi sport szakkör és az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás

6.4.  A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás

 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

7.1.  Pedagógusok és a tanulók közösségei közötti kapcsolattartás

7.2.  A szakmai munkaközösségek együttműködé

7.3.  A pedagógusok közösségei és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartás

7.4.  Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja

7.5.  Kapcsolat az iskola-egészségügyi ellátást biztosító szervezettel

7.6. Kapcsolattartás a helyi egyházzal

8.  A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

9.         INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

9.1.  A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok

9.2.  A dolgozók feladata a tanulóbalesetek megelőzésében és baleset esetén  

9.3.  Intézményi preventív feladatok

9.4.  A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek megelőzésére, kezelésére vonatkozó intézményi eljárások

9.5. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

 10. ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA

11. AZ INTÉZMÉNYBEN A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ  FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

11.1.  Fegyelmi eljárás szabályai

11.2.  Egyeztető eljárás

11.3.  Fegyelmi tárgyalás

11.4.  A fegyelmi tárgyalás menet

12.       AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT        PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSI ÉS KEZELÉSI RENDJE

13.       TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLAI ALAPDOKUMENTUMOKRÓL

14.       A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI

      TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

 15.      A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

1. BEVEZETÉS

1.1.     Az SZMSZ célja és tartalma

A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ban foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.

Az intézmény munkáját az alapító okiratban foglaltak, a pedagógiai program, az annak végrehajtására készülő éves munkaterv, valamint e szabályzat alapján végzi.

 1.2.     Jogszabályi háttér

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről,

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvé nyilvánítás és tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről,

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről,

26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról.

17/2014. (iii.12.) EMMI-rendelet a tankönyvé, pedagóguskönyvé nyilvánítás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 1.3.     Az SZMSZ hatálya

Az SZMSZ és a mellékleteit képező egyéb szabályzatok hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra a személyekre, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit.

Az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett programok rendezvények ideje alatt.

 1.4.     Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestülete fogadja el a szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével.

Az SZMSZ-t a fenntartó hagyja jóvá, jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól.

Az SZMSZ nyilvános, a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában fogadó időben, valamint az igazgatóhelyettesi irodában, a tanári szobában, a könyvtárban, továbbá az intézmény honlapján.

2. INTÉZMÉNYI ADATOK

2.1.    Az intézmény neve:  A Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú

Művészeti Iskola

OM azonosítója: 201801

 2.2.  Az alapító szerv neve: Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet

2.3.  Az intézmény felügyeleti szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

2.4.  Az intézmény jogállása: önálló egyházi jogi személy

2.5.  Az iskola székhelye:  5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 7.

 2.6.  Az intézmény típusa: 8 évfolyamos általános iskola, alapfokú művészeti iskola

 2.7.  Az intézmény fenntartója: Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet

 2.8.  Az intézmény törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Jász – Nagykun - Szolnok Megyei

Kormányhivatal  Szolnoki Járási Hivatala (5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.)

2.9.  Az intézmény alapfeladata:

Általános iskolai nevelés és oktatás, alapfokú művészetoktatás nappali tagozaton

 2.10.  Az intézmény alapfeladata szakfeladati rend szerint:

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

 Az intézmény ellátja továbbá

2.11.  Az intézmény kiegészítő tevékenysége:

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

931204      Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

 Az intézmény saját helyiségeit, így a tantermeket, a tornatermet, valamint eszközöket kapacitáskihasználás címén - egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja.  A bérbeadásra akkor kerülhet sor, ha az nem akadályozza az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, a mindennapos testedzést és az iskolai sportkör munkáját.

 2.12.  Az intézmény vállalkozási tevékenysége:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 2.13.  Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 555 fő

2.14.  Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény önállóan gazdálkodik, a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetésének előirányzatai felett.

2.15.  Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:

1382 hrsz-ú Besenyszög, Vasvári Pál út 7.

1387 hrsz-ú Besenyszög, Vasvári Pál út 5.

478 hrsz-ú Besenyszög, Jászladányi út 18.

243 hrsz-ú Tiszasüly, Móra Ferenc 26.

2.16. Az intézmény vezetőjének kinevezése: az igazgatót a fenntartó bízza meg, az érvényes jogszabályok szerint.

2.17. Az intézmény bélyegzőinek használatára jogosultak:

igazgató:  minden tekintetben

igazgatóhelyettesek: az igazgató távollétében teljes joggal és felelősséggel

gazdaságvezető:   a felelősségi körébe tartozó esetekben

osztályfőnökök, pedagógusok:           egyedi megbízás esetén

iskolatitkár:  iskolalátogatási és diákigazolványok,

egészségügyi ellátáshoz szükséges iratok esetében.

 2.18. Levelezéskor az ügyben érintett pedagógust ügyintézőként kell feltüntetni.

 

A TELSES DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ISKOLÁNKBAN!